Loading...

आत्ता वाचण्यासारखे :

ख़ास मासे खाणाऱ्यांसाठी : मासे खरेदी संबंधित काही महत्वाच्या टिप्स !


कोणत्याही प्रकारचे मासे घेताना घट्ट बघून घ्यावेत.
मासे बोटाने दाबल्यास खड्डा पडला तर तर ते शिळे, खराब समजावेत.

पापलेट :
रंगाने सफेद व चमकदार दिसणारी पापलेट ताजी असतात. पापलेट घेताना त्यांच्या डोळ्याखालील भाग दाबून पाहावा. सफेद पाणी आल्यास ती ताजी असतात, लाल पाणी आल्यास ती पापलेट शिळी असतात.तसेच पापलेट शिळी व खराब होत आल्यास त्याना पिवळसर रंग येऊ लागतो.

भिंगी, सुरमई, रावस, कारली, हलवा :

विकत घेण्यापूर्वी घट्ट बघून घ्यावे. माशाचे तोंड उघडून पाहिल्यास लालसर भाग दिसल्यास मासे ताजे समजावेत व काळसर दिसल्यास मासे शिळे व खराब समजावेत.
surmai fish fry

कोलंबी :
कोलंबी लाल व पांढरी अशी दोन प्रकारची येते.

लाल कोलंबी : लाल कोलंबी मध्ये काळसर लाल व पांढर्या हिरवट रंगाची लाल कोलंबी ताजी असते. हि कोलंबी रंगाने ऑरेंज कलरची होऊ लागली कि ती शिळी व खराब झाली असे समजावे.
तसेच शिळ्या व खराब कोलंबीची डोकी तुटलेली असतात.  ताजी कोलंबी घट्ट व कडक सालीची असते.
शिळ्या व खराब कोलंबीचे साल मऊ पडलेले असते व घाण वास येतो.

पांढरी कोलंबी : पांढरी कोलंबी पचायला हलकी व जास्त चांगली असते. पांढरी कोलंबी हि पांढर्या स्वच्छ रंगाची, घट्ट व चमकदार असते. पांढर्या कोलंबीत जर पिवळसर काळा रंग येऊ लागला तर ती शिळी व खराब होत आली आहे असे समजावे. तसेच कोलंबीची डोकी तुटू लागलेली व डोक्याला काळा रंग येऊ लागलेली
व साल मऊ पडलेली कोलंबी शिळी व खराब झालेली असते. ती घेऊ नये.

करंदी :
तांबूस सफेद रंगाची व घट्ट सालीची करंदी ताजी असते.

 बांगडे :
काळसर सफेद रंगाचे चमकदार व घट्ट बांगडे ताजे असतात.
तोंड उघडून पाहिल्यास लालसर रंग दिसणारे बांगडे ताजे असतात.
बांगडे शिळे व खराब झाल्यास त्याना पिवळसर रंग येऊ लागतो व मऊ पडतात दाबल्यास खड्डा पडतो.

 बोंबील :
Bombay Duck Fish
ताजे बोंबील पांढऱ्या स्वच्छ रंगाचे, घट्ट व चमकदार दिसतात.त्यांच्या तोंडाच्या आतील भाग लाल असतो.
बोंबील खराब होत आले कि त्याना पिवळसर रंग येऊ लागतो.

मुडदुशा (रेणवे) :

पांढऱ्या स्वच्छ व चमकदार दिसणाऱ्या मुडदुशा ताज्या असतात. त्यांच्या तोंडाच्या आतील भाग लाल असतो.
मुडदुशा शिळ्या व खराब झाल्या कि त्याना पिवळसर रंग येतो व त्या मऊ पडतात.

मांदेली :
पिवळसर सोनेरी रंगाची, घट्ट व तोंडाच्या आतील भाग लाल असलेली मांदेली ताजी असतात.मांदेली शिळी व खराब होऊ लागली कि तिला ऑरेंज रंग येऊ लागतो व त्या मऊ पडतात.

 बोय :
काळसर चमकदार रंगाची व घट्ट बोय ताजी असते.जास्त मोठी बोय चवीला उग्र असते व हिरमुस वास असतो.

 शेवंड (Lobster ), खाडीची मोठी कोलंबी :
शेवंड व खाडीची मोठी कोलंबी विकत घेताना घट्ट, कडक सालीची बघून व ताजी बघून घ्यावी.

 ओला जवळा :
ओला जवळा घेताना पांढऱ्या स्वच्छ रंगाचा ताजा घ्यावा.

शिंपल्या (तिसर्या) :
शिपल्या घेताना काळसर रंगाच्या व तोंड मिटलेल्या घ्याव्यात, किंवा जिवंत असणाऱ्या, तोंडे उघडझाप करणाऱ्या घ्याव्यात. शिपल्या खराब व शिळ्या झाल्या कि त्यांची तोंडे उघडी पडलेली असतात मिटत नाहीत.

 कालवे :
कालवे घेताना पाढर्या रंगाची, मोठी व ताजी पाण्यात ठेवलेली घ्यावीत.
छोटी कालवे साफ करायला व आतील खडकाची कच काढायला त्रास होतो व कचही जास्त असते. मोठी कालवे पटकन साफ करता येतात.

चिंबोरी Crab

चिंबोरी  (खेकडे/ Crab) :  चिंबोऱ्या घेताना काळसर रंगाच्या, जिवंत व चालणार्या बघून घ्याव्यात.
खेकडे घेताना खेकड्याची पाठ दाबून पहावी. पाठ कडक असल्यास खेकडे आतून मांसाने भरलेले असतात. जर खेकड्याची पाठ दबली गेल्यास खेकडे आतून पोकळ असतात व खायाला काही मिळत नाही तसेच अमावास्येला खेकडे मांसाने भरलेले असतात  व पौर्णिमेला आतून पोकळ असतात असे म्हणतात.
भक्तांनो, या अमुल्य माहितीची पुरेपुर आनंद घ्यावा...!